4 - Nisâ suresi 156. âyet meali

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا
Ve bi kufrihim ve kavlihim alâ meryeme buhtânen azîmâ(azîman).
  
ve bi kufri-him ve onların küfürleri, inkârları
ve kavli-him ve onların sözleri
alâ meryeme Hz.Meryem'e
buhtânen iftira ederek
azîman azîm, büyük, çok büyük
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve inkâr etmeleri, Meryem hakkında söz söylemeleri, ona pek büyük bir iftirâda bulunmaları.
Abdullah Parlıyan Ve gerçekleri örtbas ettikleri, Meryem'e korkunç bir iftira attıkları için.
Adem Uğur Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Ahmed Hulusi Hakikati inkâr etmeleri ve Meryem'e çok büyük iftira atmaları yüzünden!
Ahmet Tekin Onların kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek, örtbas ederek inkârları, küfürleri, nankörlükleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle Allah kalplerini mühürlemiştir.
Ahmet Varol Bu, bir de küfre sapmaları ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmaları yüzündendir.
Ali Bulaç (Bir de) İnkâra sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Ali Fikri Yavuz Bir de o Yahudî’lerin İsa’yı inkâr etmeleri ve Meryem’e zina isnâdı ile büyük bir iftirada bulunup aleyhine sözleri,
Ali Ünal Yine, küfürde ısrarla devamları ve Meryem aleyhinde dehşetli bir iftira atmaları yüzünden.
Bayraktar Bayraklı (156-157) Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve “Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Îsa'yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.
Bekir Sadak (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem'e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih'i, Allah'in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem'e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu isa'yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa'yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ' nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa'yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu (Kalplerinin mühürlenmesinin bir sebebi de İsa'yı) inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Diyanet İşleri (eski) (156-158) Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük' demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi Bir de inkâr etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından;
Edip Yüksel İnkârlarından ve Meryem hakkında büyük bir yalan uydurmalarından ötürü…
Elmalılı Hamdi Yazır Yine küfürleri ve Meryeme karşi azîm bir bühtan söylemeleri
Erhan Aktaş Gerçeği yalanlayarak nankörlük etmeleri ve Meryem’e büyük bir iftira atmaları;
Gültekin Onan (Bir de) küfretmeleri ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri,
Hakkı Yılmaz (154-158) Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini/ en değerlilerini/Mûsâ'yı Tûr'a yükselttik. Ve onlara: “O kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin” dedik. Yine onlara: “Tefekkür/kulluk gününde sınırları aşmayın” dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın âyetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/ sünnetsizdir” demeleri –aksine Allah, küfretmeleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar– ve Allah'ın ilâhlığına ve rabliğine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri; “Biz, Allah'ın Rasûlü Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa O'nu öldürmediler ve O'nu asmadılar. Ama onlar için, Îsâ, benzetildi. Gerçekten O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. O’nu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah O'nu, Kendine yükseltti/ derecesini artırdı. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Harun Yıldırım Ayrıca onların küfürleri ve Meryem’in aleyhinde çok büyük iftira atmaları sebebiyledir.
Hasan Basri Çantay Bir de onların (Îsâyı) inkâr ile kâfir olmaları, Meryemin aleyhhinde büyük iftira atıb söylemeleri.
Hayrat Neşriyat (156-157) Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem’e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: 'Doğrusu biz, Allah’ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük' demeleri sebebiyle (onlara lâ'net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi.
İbni Kesir Küfür etmeleri ve Meryem'e büyük iftirada bulunmalarından.
İskender Evrenosoğlu Ve onların inkârları ve Hz. Meryem'e olan sözleri “çok büyük iftira”dır.
Kadri Çelik Ve (bir de) küfre sapmalarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ötürü (onlara çeşitli belalar verdik).
Mehmet Ali Eroğlu Açıkça küfre sapmaları, Meryem aleyhinde iftirada bulunmaları sebebiyledir.
Muhammed Celal Şems Bir de kâfirliklerinden ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarından dolayı, (onlara ceza verdik.)
Muhammed Esed ve hakikati inkar ettikleri ve Meryeme korkunç bir iftira attıkları için
Mustafa İslamoğlu Bir de inkarları, Meryem'e korkunç bir iftira atmaları
Ömer Nasuhi Bilmen Ve küfürleri sebebiyle ve Meryem hakkında pek büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyle (lânete uğramışlardır).
Ömer Öngüt Bir de inkâr etmelerinden, Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından.
Şaban Piriş Bu, küfürleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmaları sebebiyledir.
Sadık Türkmen Yine küfürleri ve Meryem’e karşı büyük bir iftira atmaları
Seyyid Kutub Kafirliklerinden dolayı ve Meryem'e büyük iftira atmalarından dolayı.
Suat Yıldırım (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş Küfürlerinden ve Meryem'e büyük bir iftirâ atmalarından;
Süleymaniye Vakfı Bunun bir sebebi de ayetleri görmezlikten gelmeleri ve Meryem’e büyük bir iftirada bulunmalarıdır.
Tefhim-ul Kuran (Bir de) Küfre sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri.
Ümit Şimşek Ve inkârları ve Meryem'e pek büyük bir iftira atmaları yüzündendir.
Yaşar Nuri Öztürk Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden...

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.