Mustafa Çevik Mealleri

A Â B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z Hepsini göster
 
Fâtiha
 
  
1 Kur’an’ı okuyup anlamaya ve yaşamaya çalışırken, şeytanın aklımı karıştırmasından âlemlerin Rabbi ve ilahı Rahmân ve Rahîm olan Allah’a sığınırım. (Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm)
2 Âlemleri yaratan, yarattıklarının nizamlarını kuran ve Rabbi (sahibi) olan Allah, şükredilmeye ve övülmeye layık olan tek ilahtır.
3 Rahman olan Allah, yarattıklarını nimetlerle donatan ve merhametiyle Rahim olandır.
4 Hesap Günü geldiğinde, verdiği nimetlerin nasıl kullanıldığının hesabını soracak ve her insana hak ettiğinin karşılığını verecektir.
5 Rabbimiz! Yalnız Sana itaat eder ve davetine uyarız. Böylece yalnızca Sana ibadet eder ve Senden yardım dileriz.
6 6-7 Bizlere yaratılış sebebimiz olan hidayet (doğru yol) nimetine ulaşmak için rehberlik et ve bizden önceki muttakilerin yoluna bizi de ilet. Davetinden yüz çevirip de azabını hak edenlerin yoluna uymaktan Sana sığınırız.
7 6-7 Bizlere yaratılış sebebimiz olan hidayet (doğru yol) nimetine ulaşmak için rehberlik et ve bizden önceki muttakilerin yoluna bizi de ilet. Davetinden yüz çevirip de azabını hak edenlerin yoluna uymaktan Sana sığınırız.
Bakara
Âl-i İmrân
Nisâ
Mâide
En’âm
A’râf
Enfâl
Tevbe
Yûnus
Hûd
Yûsuf
Ra’d
İbrahim
Hicr
Nahl
İsrâ
Kehf
Meryem
Tâ-Hâ
Enbiyâ
Hac
Mü’minûn
Nûr
Furkân
Şu’arâ
Neml
Kasas
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe’
Fâtır
Yâsîn
Sâffât
Sâd
Zümer
Mü’min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Duhân
Câsiye
Ahkâf
Muhammed
Fetih
Hucurât
Kâf
Zâriyât
Tûr
Necm
Kamer
Rahmân
Vâkıa
Hadîd
Mücâdele
Haşr
Mümtehine
Saff
Cum’a
Münâfikûn
Tegâbün
Talâk
Tahrîm
Mülk
Kalem
Hâkka
Me’âric
Nûh
Cin
Müzzemmil
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselât
Nebe’
Nâzi’ât
Abese
Tekvîr
İnfitâr
Mutaffifîn
İnşikâk
Bürûc
Târık
A’lâ
Gâşiye
Fecr
Beled
Şems
Leyl
Duhâ
İnşirâh
Tîn
Alak
Kadr
Beyyine
Zilzâl
Âdiyât
Kâri’a
Tekâsür
Asr
Hümeze
Fil
Kureyş
Mâ’ûn
Kevser
Kâfirûn
Nasr
Tebbet
İhlâs
Felâk
Nâs