İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Mealleri

A Â B C D E F G H İ K L M N R S Ş T V Y Z Hepsini göster
 
Fâtiha
 
  
1 Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla
2 Övgü Alemlerin Efendisi Allah’adır.
3 O merhametlidir, O şefkatlidir.
4 Din gününün hükmedenidir O.
5 Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
6 Bizi dosdoğru yola ilet
7 Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, kendilerine gazap edilmiş olanların ve sapmışlarınkine değil.
Bakara
Âl-i İmrân
Nisâ
Mâide
En’âm
A’râf
Enfâl
Tevbe
Yûnus
Hûd
Yûsuf
Ra’d
İbrahim
Hicr
Nahl
İsrâ
Kehf
Meryem
Tâ-Hâ
Enbiyâ
Hac
Mü’minûn
Nûr
Furkân
Şu’arâ
Neml
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe’
Fâtır
Yâsîn
Sâffât
Sâd
Zümer
Mü’min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Câsiye
Ahkâf
Muhammed
Fetih
Hucurât
Kâf
Zâriyât
Tûr
Necm
Kamer
Rahmân
Vâkıa
Hadîd
Haşr
Mümtehine
Saff
Cum’a
Talâk
Tahrîm
Kalem
Me’âric
Müddessir
Kıyamet
İnsan
Mürselât
Nebe’
Nâzi’ât
Abese
Tekvîr
İnfitâr
Mutaffifîn
İnşikâk
Târık
A’lâ
Gâşiye
Şems
Duhâ
Alak
Zilzâl
İhlâs
Felâk