Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Mealleri

A Â B E F H İ K L M N R S Ş T Y Z Hepsini göster
 
Bakara
 
  
18 Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden geri de dönmezler.
27 Ki onlar Allah'a yapılan sözleşmeyi kabulden sonra bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini buyurduğu şeyi ayırırlar.
46 Rabblerine kavuşacak ve O'na döneceklerini umanlar...
120 De ki: “Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur.”
156 Onlara bir musibet geldiğinde: “Biz Allah'ınız ve elbette O'na döneceğiz.” derler.
157 Rabblerinin mağfiret ve rahmeti onlaradır. O'nun yolunda olanlar da onlardır.
213 Allah inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izni ile eriştirdi.
Âl-i İmrân
Nisâ
Mâide
En’âm
A’râf
Yûnus
Yûsuf
Ra’d
Nahl
İsrâ
Kehf
Tâ-Hâ
Hac
Mü’minûn
Nûr
Furkân
Şu’arâ
Kasas
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe’
Fâtır
Sâd
Zümer
Mü’min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Muhammed
Kâf
Zâriyât
Me’âric