Ali Arslan Mealleri

A Â B E F H İ K L M N R S Ş T Y Z Hepsini göster
 
Bakara
 
  
18 (Onlar) Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar (gerçeğe) dönüş de yapamazlar.
27 O (fasıklar) ki, kuvvetli bir ahidle bağlandıktan sonra, Allah'ın ahdini bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (îmân ve akrabalık bağlarını) keserler.
46 O huşû ile (Allah'a büyük saygı göstererek) ibadet edenler Rabblerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini kesinlikle bilirler.
120 De ki: “Şüphesiz Allah'ın hidayeti (olan İslâm dini), hidayetin ta kendisidir.”
156 (O sabredenler) ki, kendilerine bir felâket isabet ettiğinde: “Biz Allah'danız ve şüphesiz ki O'na döneceğiz.” derler.
157 İşte onlar! Rabblerinden mağfiretler ve rahmet hep onlaradır. Ve hidayete erenler de onlardır.
213 İnsanlar aralarında ayrılığa düştükleri hususlarda hüküm versinler diye Allah îmân edenleri, ihtilâf ettikleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini dosdoğru olan bir yola iletir.
Âl-i İmrân
Nisâ
Mâide
En’âm
A’râf
Yûnus
Yûsuf
Ra’d
Nahl
İsrâ
Kehf
Tâ-Hâ
Hac
Mü’minûn
Nûr
Furkân
Şu’arâ
Kasas
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe’
Fâtır
Sâd
Zümer
Mü’min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Muhammed
Kâf
Zâriyât
Me’âric