cezâen - ceza, karşılık, bedel olarak

  
Abdulbaki Gölpınarlı Erkek olsun, kadın olsun, hırsızlık edenlerin, elde ettiklerine karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak kesin ellerini ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Abdullah Parlıyan Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadına gelince, işlemiş olduklarına karşılık, Allah'tan gelen caydırıcı bir ceza olarak, her ikisinin ellerini kesin. Zira Allah, çok güçlü ve çok kuvvetlidir, yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.
Adem Uğur Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi Hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin; yaptıklarına karşılık ve Allâh'tan ibret verici bir azap olarak! Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin Hırsızlık yapan erkeklerin ve hırsızlık yapan kadınların ellerini kesin. Bilerek işledikleri suça karşılık Allah tarafından hırsızlara caydırıcı bir gözdağı ve ders olduğu için bu cezayı uygulayın. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol Hırsız erkekle hırsız kadının yaptıklarına karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah yücedir, hakimdir.
Ali Bulaç Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Erkek hırsızla kadın hırsızın, yaptıklarına karşılık ve Allah’dan bir azab olmak üzere, (sağ) ellerini kesin. Allah, mutlak galibdir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Ünal Erkek olsun kadın olsun, hırsızlık yapana gelince: kazandıkları (bu cürmün) karşılığında Allah’tan ibret verici bir ceza olarak onların ellerini kesin. Şüphesiz Allah, izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galiptir; her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.
Bayraktar Bayraklı Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ders olmak üzere güçlerini kesiniz. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.
Bekir Sadak Erkek hirsiz ve kadin hirsizin, yaptiklarindan oturu Allah tarafindan ibret verici bir ceza olarak, ellerini kesin. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım Hırsızlık eden erkeğin ve hırsızlık eden kadının (bu yoldan) elde ettiklerine (ve insan haklarına el uzatmalarına) karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Allah çok üstündür, çok güçlüdür, yegâne hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu Erkek hırsız ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak, (şartların oluşmasından sonra) ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) Erkek hırsız ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak, ellerini kesin. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu ALLAH’ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir.
Elmalılı Hamdi Yazır Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın sâbit oldu mu ellerini kesin, kazandıklarına cezaen Allahdan kelepçek, çünkü Allah azîzdir, hakîmdir
Erhan Aktaş Hırsızlık yapan erkeğin ve kadının, her ikisinin de ellerini, Allah’tan caydırıcı bir ceza olarak kesin.1 Allah, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.

1- Bu ayette, Allah’ın hükmüne göre hırsızlık yapanın eli kesilmelidir. Ancak bunun “el kesmek olmadığını iddia edenler de bulunmaktadır. Bunlara göre, “el” anlamına gelen “yed(ye-de-ye)” sözcüğünün diğer anlamlarından biri de “güç/kuvvet”tir. sözcüğün bu anlamından hareketle; “fektaû eydiyehuma” sözcükleri “ellerini kesin” anlamında değil “güçlerini yok edin, güçlerini ellerinden alın” anlamındadır.
Bizce, doğru anlam bizatihi ellerin kesilmesidir. Ellerin nereden kesileceği sorusu anlamsızdır. Zira el, kola birleştiği yer olan bileklere kadar olan kısma denmektedir. Ayette yer alan “ibret verici bir ceza olarak” deyimi de elin bizatihi kesilmesine işarettir. Zira gücün elinden alınması – bu nasıl olacaksa- ibretlik bir ceza olmaz. Keza elin kesilmesi için hırsızlığın illa elle yapılmış olması gerekmez. Hangi yol ve araçla olursa olsun, nasıl yapılırsa yapılsın hırsızlık hırsızlıktır. Diğer bir husus da el kesilmesinin nasıllığıdır; tamamen mi yoksa kısmen mi olacağı konusu tartışmaya açıktır.
Ancak ve ancak, şu gerçek göz ardı edilmemelidir. Allah’ın en temel ve genel hükmü, ki bütün hükümler meşruiyetini bu hükümden almaktadır; o da şudur: zorunluluklar/mecburiyetler bütün haramları mubah, yasakları geçersiz kılar. Dolayısıyla önemli olan, yapılan şey değil, onun neden yapıldığıdır. Örneğin aç kalmış bir kimsenin açlığını gidermesi içi yiyecek çalması hırsızlık değildir ve eli de kesilmez. Zira suçlu o değil, onu aç bırakandır. Örneğin, birsini öldürenin cezası öldürülmek olduğu halde; “eğer nefsi- müdafaa ve ya meşru bir nedenle öldürmüşse, öldürülme cezasının uygulanmaması gibi. Ancak, tıpkı can gibi mal da kutsanmıştır ve her türlü güveni hak etmektedir. Birilerinin emek harcamadan, haksız yoldan ve zorunlu bir ihtiyaç da değilken başkasının malını çalması hırsızlıktır ve eli kesilir. Ancak çok önemli olan diğer bir husus da bir sonraki ayette de ifade edildiği gibi, bir kimse yaptığı hırsızlıktan pişman olup, tövbe ederse; çaldığı malı sahibine iade eder ve kendisini düzeltirse, tövbesi geçerlidir ve eli kesilmez.
Gültekin Onan Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Tanrı'dan 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Tanrı üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz Hırsız erkek ve hırsız kadın; bunların yaptıklarına karşılık, Allah'tan bir engelleyici uygulama olarak hemen ikisinin de gücünü/güçlerini kesin. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Harun Yıldırım Hırsızlık eden erkekle hırsızlık eden kadının kazandıklarına karşılık Allah’tan ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Şüphesiz Allah Azîz’dir, Hakîm’dir.
Hasan Basri Çantay Erkek hırsızla kadın hırsızın — o irtikâb etdiklerine bir karşılık ve ceza ve Allahdan (insanlara) ibret verici bir ukubet olmak üzere — ellerini kesin. Allah mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat Hem hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadın yok mu, yaptıklarına bir cezâ, Allah’dan bir azâb olmak üzere onların (sağ) ellerini kesin! Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir Hırsız erkek ve hırsız kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından bir ceza olarak; ellerini kesin. Ve Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu Ve, hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere, Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah Azîz'dir, Hakîm 'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kadri Çelik Erkek hırsız ve kadın hırsızın, yaptıklarından ötürü Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak, ellerini (parmaklarını) kesin. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.
Mehmet Ali Eroğlu Erkek olsun, kadın olsun hırsızlık eden kim olursa olsun. Elde ettikleri şeyler Mukabilinde, Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah, üstün ve çok güçlüdür, kuvvetlidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Metin Durali Hırsız kadın ve erkeğe, yaptıkları suça karşılık ibret verici bir ceza verin sonrada onların ELi (bu işi yapacak gücü yani hırsızlık yapmaya iten gücü) kesin. Allah güçlüdür. Hikmet sahibidir.

(Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/16-bolum-maide-suresi-38-el-kesme-yanlisligi/)
Muhammed Celal Şems Erkek veya kadın hırsızın, ikisinin (de) işledikleri (suça) karşılık, ceza olarak ellerini kesin. Bu, Allah tarafından bir ibrettir. Allah, her şeyden üstündür, hikmet sahibidir.

(Bu ayette zikredilen hırsızlar, sıradan hırsızlar olmayıp, aksine hırsızlığı bir meslek haline getirmiş olanlardır. Nitekim aşırı derecede mecbur kalıp bir şey çalanların eli kesilmeyecektir. Yüce Allah (c.c.), ölecek kadar aç kaldıkları durumlarda, yiyecek bulamayanların domuz eti yemelerine bile izin vermiştir. O bakımdan, çaresiz kalıp bir şey çalıp yiyenin eli kesilmeyecektir.)
Muhammed Esed Hırsızlık eden erkeğe ve hırsızlık eden kadına gelince, işlemiş oldukları fiillere karşılık, Allahtan (gelen) caydırıcı bir müeyyide olarak her ikisinin ellerini kesin: zira Allah kudretlidir, hikmet sahibidir.
Mustafa Çevik 38-39 İslâm nizam ve ahlakının yaşandığı toplumda, kadın olsun erkek olsun, çalmaya mecbur bırakılmamışken ve buna ihtiyacı olmadığı halde kim hırsızlık yaparsa, suçuna karşılık Allah’tan bir ceza olmak üzere ellerini kesin. Koyduğu hükümlerle bozulmayı önleyen ve kulları üzerinde hüküm koyma yetkisi olan yalnızca Allah’tır. Allah her şeyin tek ve mutlak doğrusunu bilen ve her şeyi yerli yerine koyandır. Böylesi bir suçu işleyen, yakalanıp cezalandırma ihtimali yokken yahut yakalanmadan önce yaptığından pişman olup çaldığını geri vererek tevbe eder, doğru olana yönelip kendini düzeltirse, Allah da onun tevbesini kabul eder. Allah mü’minlere karşı çok merhametli ve bağışlayıcıdır.
Mustafa İslamoğlu İmdi, işledikleri suça karşılık Allah'tan ibret-i alem bir müeyyide olarak hırsızlık yapan erkek ve hırsızlık yapan kadının ellerini kesin. Zira Allah her işinde mükemmeldir, her hükmünde tam isabet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen Ve hırsızlık yapan erkeğin ve hırsızlık yapan kadının (kazandıklarının bir cezası ve Allah Teâlâ tarafından bir ukûbet olmak üzere) ellerini kesiniz. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş Erkek hırsız ve kadın hırsızın yaptıklarına karşılık Allah tarafından ibret verici bir ceza olması için ellerini kesin. Allah güçlüdür, hakimdir.
Sadık Türkmen YAPTIKLARINA bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir ceza olmak üzere, (karşılıksız para basan) hırsız erkekler ile hırsız kadınların; ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, doğru hüküm/karar verendir.
Seyyid Kutub Erkek ve kadın hırsızların ellerini kesiniz. Bu onların suçlarına karşılık Allah tarafından belirlenmiş caydırıcı bir cezadır. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve hikmet sahibidir.
Suat Yıldırım Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah azîz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir cezâ olarak ellerini kesin! Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Süleymaniye Vakfı Erkek hırsız ile kadın hırsızın ellerini kesin ki kazandıklarına karşılık bir ceza, Allah tarafından bir caydırma olsun. Üstün olan ve doğru kararlar veren Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran Hırsız erkek ve hırsız kadının, (çalıp) kazandıklarına bir karşılık, Allah'tan da, 'tekrarı önleyen kesin bir ceza' olmak üzere ellerini kesin. Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek Hırsız erkeğin ve hırsız kadının, işlediklerine Allah tarafından ibret verici bir ceza olmak üzere, ellerini kesin. Allah herşeyin mutlak galibi ve sonsuz hikmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.