Abdülaziz Bayındır Mealleri

A Â B C D E F G H İ K L M N R S Ş T Y Z Hepsini göster
 
Fâtiha
 
  
1 İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla
2 Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur.
3 O, varlıkların sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur.
4 Hesap verme gününün hâkimidir.
5 Allah'ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz
6 Bize doğru yolunu göster;
7 Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. (Âmin)
Bakara
Âl-i İmrân
Nisâ
Mâide
En’âm
A’râf
Enfâl
Tevbe
Yûnus
Hûd
Yûsuf
Ra’d
İbrahim
Hicr
Nahl
İsrâ
Kehf
Meryem
Tâ-Hâ
Enbiyâ
Hac
Mü’minûn
Nûr
Furkân
Şu’arâ
Neml
Ankebût
Rûm
Lokman
Secde
Ahzâb
Sebe’
Fâtır
Yâsîn
Sâffât
Sâd
Zümer
Mü’min
Fussilet
Şûrâ
Zuhruf
Duhân
Câsiye
Ahkâf
Fetih
Kâf
Zâriyât
Tûr
Necm
Kamer
Rahmân
Hadîd
Mücâdele
Mümtehine
Saff
Cum’a
Münâfikûn
Tegâbün
Talâk
Mülk
Hâkka
Me’âric
Nûh
Cin
Kıyamet
İnsan
Nebe’
Nâzi’ât
Abese
Tekvîr
İnfitâr
Mutaffifîn
İnşikâk
Bürûc
Târık
A’lâ
Gâşiye
Fecr
Beled
Şems
Leyl
Duhâ
İnşirâh
Tîn
Alak
Kadr
Beyyine
Zilzâl
Âdiyât
Kâri’a
Tekâsür
Asr
Hümeze
Fil
Kureyş
Mâ’ûn
Kevser
Kâfirûn
Nasr
Tebbet
İhlâs
Felâk
Nâs